Aktualności


PILNY KOMUNIKAT PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO KIELCACH - Sąd Rejonowy w Kielcach

 KOMUNIKAT PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO KIELCACH

W związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia pracowników sądu
i interesantów, na podstawie Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach Nr 3 z dnia 12 marca 2020r. informujemy, co następuje:

1) od dnia 13 marca 2020r. ogranicza się funkcjonowanie w Sądzie Rejonowym w Kielcach, w budynkach przy ul. Warszawskiej 44 i przy ul. Malików 146 A:

a) Biura Obsługi Interesantów (w tym czytelni akt),

b) Biura Podawczego,

c) Kasy,

d) Biura Obsługi Interesantów Krajowego Rejestru Sądowego (w tym czytelni akt),

e) Biura Obsługi Interesantów Ksiąg Wieczystych (w tym czytelni akt),

f) Punktu kasowego

poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów z zachowaniem telefonicznej i elektronicznej formy kontaktu (numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej figurują na stronie internetowej Sądu: www.kielce.sr.gov.pl.

Wszelkie pisma kierowane do sądu winny być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

2) od dnia 13 marca 2020 do dnia 31 marca 2020 włącznie, w związku z ustaleniami Ministerstwa Sprawiedliwości odwołuje się terminy wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw wyszczególnionych w § 1 pkt. 2 Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 12 marca 2020r.

3) Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała przy wejściu do budynków sądu dla interesantów i pracowników sądu w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną.

JEDNOCZEŚNIE

Informujemy uczestników postępowań sądowych o konieczności wcześniejszego (przed terminem rozprawy/posiedzenia) telefonicznego lub elektronicznego informowania sądu o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą.

Tego typu sytuacja będzie dostatecznym usprawiedliwieniem nieobecności

powrót