Aktualności


Zarządzenie Dziekan ORA w Kielcach z dnia 15 marca 2020 r.

  1. Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 433) postanawiam w okresie 16-30 marca 2020 roku polecić pracownikom Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna).
  2. Kontakt z Biurem ORA realizowany będzie poprzez e-maile:
  3. Wstęp interesantów i osób postronnych do lokalu Biura ORA nie będzie możliwy. Kancelaria Biura ORA w okresie pracy zdalnej nie przyjmuje korespondencji składanej osobiście przez interesantów.
  4. Zawiesić do dnia 31 marca 20920 r. wszelkie zajęcia edukacyjne aplikantów adwokackich, wynikające z regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.
  5. W razie jakichkolwiek problemów uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny z Dziekanem ORA adw. Jerzy Zięba tel. 601 999 526 (pozostaję do dyspozycji w każdym czasie).
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania (15 marca 2020 r.).

 

Dziekan ORA w Kielcach
/ ... /
Adw. Jerzy Zięba

 

powrót