Aktualności


KOMUNIKAT DZIEKANA O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uchwałą Nr 01/19/I/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku postanowiła zwołać Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej
w Kielcach w dniach 19-20 lutego 2021 roku w trybie hybrydowym:

    1) w dniu 19 lutego 2021 roku (piątek) o godzinie 16.00, w Centrum Kongresowym Targów Kielce w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 w trybie zdalnym (w formie online) za pośrednictwem platformy Zoom wraz z głosowaniami uchwał zawartych w sprawozdaniu oraz innych uchwał przygotowanych przez Komisję Wnioskową Zgromadzenia. Członkowie organów Izby oraz zaproszeni goście uczestniczyć będą w Zgromadzeniu bezpośrednio (Centrum Kongresowym Targów Kielce w Kielcach przy ul. Zakładowej 1).
oraz
    2) w dniu 20 lutego 2021 roku (sobota) w godzinach 9.00 -13.00 - drugi dzień Zgromadzenia, część wyborcza w formie stacjonarnej: Aula Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 - wybory na stanowiska, do organów Izby i delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury w głosowaniach tajnych przy użyciu kart do głosowania, do urny wyborczej.


Jednocześnie uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach w/w uchwałą postanowiła:

    1. Ustalić, że zgłoszenia kandydatów na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do organów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej
w Kielcach oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury przyjmowane będą w formie pisemnej poprzez złożenie w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/30 lub listem poleconym, nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia, tj. od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. godz. 16.00, przy czym przy zgłoszeniu kandydatury wymagane jest dołączenie oryginału pisemnej zgody kandydata, że przyjmuje kandydaturę. Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach ustala, że z upływem wymienionego terminu nastąpi zamknięcie przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń. O chwili zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu pisma do kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie.    

2. Ustalić, że projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz stanowiska w przedmiocie przesłanych sprawozdań przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach w formie pisemnej poprzez złożenie w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, pocztą mailową na adres: ora.kielce@adwokatura.pl lub listem poleconym, nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia, tj. od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. godz. 16.00. Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach ustala, że z upływem wymienionego terminu nastąpi zamknięcie przyjmowania tego rodzaju wniosków, uchwał i stanowisk. O chwili złożenia w/w pism decyduje data jego wpływu do biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

    3. Ustalić, że wybory na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do organów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej
w Kielcach oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury przeprowadzone będą jednocześnie.

W następnym tygodniu zostaną do Państwa rozesłane zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia oraz ponownie sprawozdanie z działalności organów Izby w kadencji 2016 – 2020 (przesłane w dniu 1.10.2020 r.)

Z uwagi na to, że zgromadzenie w dniu 19 lutego zostanie przeprowadzone w formie online za pośrednictwem platformy Zoom, uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów, którzy dotychczas tego nie uczynili w związku
z udziałem w szkoleniach online, o zainstalowanie na swoich komputerach bądź laptopach, tabletach czy też telefonach aplikacji Zoom ( instrukcja w załączeniu).

Przebieg Zgromadzenia odbywanego w dniu 19 lutego 2021 r., w którym przewidziano tryb zdalny, będzie udostępniany on-line z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (transmisji danych przez sieć Internet) obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Zoom przy użyciu przeglądarek internetowych, z których rekomendowane są Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, Safari (inne przeglądarki, a w szczególności Internet Explorer - nie są zalecane), w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad. Jednocześnie z uwagi na to, że zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zgromadzeniu będzie weryfikowane przez podanie nazwy użytkownika, uprzejmie proszę, aby login na platformie Zoom odpowiadał imieniu i nazwisku każdego z Państwa (był tożsamy z imieniem i nazwiskiem każdego z Państwa). Link do zalogowania się w dniu obrad na platformie Zoom, zostanie przesłany przed zgromadzeniem.

Kielce dn. 20 stycznia 2020 r.
Z wyrazami szacunku

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Kielcach

adw. Jerzy Zięba


 

powrót