Aktualności


Komunikat nr 2 Dziekana ORA w Kielcach z dnia 20 marca 2021 roku dot. bieżących spraw samorządu adwokackiego i prac Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

    1. W dniu 19 marca 2021 r. odbyła się w formie zdalnej część sprawozdawczo-wyborcza XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy. Świętokrzyską Izbę Adwokacką reprezentowali delegaci: Monika Kot, Wojciech Czech, Jarosław Kosowski, Edward Rzepka, Marcin Staniak, Jerzy Zięba i Piotr Zięba. W pracach Prezydium KZA brał udział adw. Piotr Zięba, pełniąc funkcję Sekretarza Zjazdu.
Drugą część KZA - programową, wytyczającą kierunek działań Adwokatury na najbliższe lata, zaplanowano na wrzesień 2021 r.

    2. Krajowy Zjazd Adwokatury dokonał wyboru naczelnych władz samorządu Adwokatury Polskiej na najbliższe 4 lata. Na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej został wybrany adw. Przemysław Rosati. Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury została adw. Ewa Krasowska, Prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego - adw. Jacek Ziobrowski, Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został adw. Sławomir Ciemny.
Adw. Piotr Zięba został członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, uzyskując w wyborach do tego organu największą liczbę głosów.

    3. Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął przez aklamację uchwałę przyznającą Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym adw. Edwardowi Rzepce w uznaniu za jego osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu adwokackiego oraz zaangażowanie w życiu publicznym, niezłomną obronę praw i wolności obywatelskich. To wyjątkowe odznaczenie stanowi wielki zaszczyt i honor dla naszej Izby, dające poczucie dumy z wyróżnienia naszego Kolegi, adwokata Edwarda Rzepki. Serdeczne gratulacje.

    4. W dniu 11 marca 2021 r odbył się w ramach doskonalenie zawodowego w formie on-line wykład dr hab. Moniki Gładoch, prof. UKSW na temat: Wybrane zagadnienia prawa pracy w warunkach stanu epidemii.

    5. Dzięki uprzejmości ORA w Siedlcach, w dniu 17 marca 2021 r. adwokaci naszej Izby zostali zaproszeni do wysłuchania on-line wykładu SSO Tomasz Chojnacki (wizytator ds. gospodarczych i wykładowca KSSiP) na temat: „Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku”.

    6. W związku z obowiązkiem wymiany kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line dla zawodów prawniczych wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 poz. 1059) w terminie do 1 lipca 2021 r., w dniu 15 marca br. drogą mailową zostały przekazane do wiadomości Koleżanek i Kolegów nadesłane do ORA oferty sprzedaży kas fiskalnych, dedykowane naszej grupie zawodowej.

    7. W dniu 10 marca 2021 r. dla uczczenia pamięci adwokata Świętosława Krawczyńskiego (1913 – 1977), dziekana Kieleckiej Izby Adwokackiej w latach 1951 – 1954, człowieka o bogatym życiorysie, znakomitego prawnika, oficera Wojska Polskiego i uczestnika wojny obronnej 1939 r., literata, pasjonata historii, kultury i sztuki regionu świętokrzyskiego, wystąpiłem do Rady Miasta Kielce z wnioskiem o nadanie skwerowi u zbiegu ulic Winnickiej i Zagórskiej w Kielcach nazwy o następującej treści „Skwer im. adwokata Świętosława Krawczyńskiego”.

    8. Z uwagi na wysoki poziom zachorowań na COVID-19 oraz konieczność bezwzględnego przestrzegania ograniczeń sanitarnych zarządzeniem dziekana ORA w Kielcach z dnia 18 marca 2021 r. zostało wprowadzone ograniczenie osobistych wizyt w biurze Rady i załatwianie ewentualnych spraw w formie telefonicznej lub mailowej. Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne pracowników administracyjnych Rady, wstęp interesantów i osób postronnych do lokalu Biura ORA będzie możliwy w ograniczonym zakresie, tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

    9. W dniu 18 marca 2021 r Skarbnik ORA w Kielcach adw. Marcin Staniak zwrócił się z apelem do osób posiadających zaległości w opłacaniu składek na rzecz samorządu, o ich uregulowanie do dnia 31 marca 2021 r.; po tej dacie Księgowa ORA dokona weryfikacji stanu płatności składek i sporządzony raport zostanie skierowany na posiedzenie ORA w miesiącu kwietniu br.

    10. Mailem z dnia 16 marca 2021 r. Rzecznik Dyscyplinarny Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, adw. Mariusz Błaszkiewicz w związku z pojawiającymi się coraz liczniej w Internecie reklamami adwokatów przybierającymi formę płatnego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych, korzystania
z płatnych form ogłoszeń – np. Google AdWars itp., czy też umieszczania w informacji o działalności zawodowej adwokatów zakazanych słów kluczowych np. „skuteczny adwokat”, „najlepszy adwokat”, „renomowana kancelaria”, itp. Rzecznik Dyscyplinarny Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach przypomniał, że zgodnie z § 23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu adwokatów obowiązuje zakaz reklamy. Jednocześnie stwierdził, że informacje o działalności zawodowej adwokatów nie mogą zawierać określeń i zwrotów wartościujących lub nieuczciwych, mieszczących się w opisowym katalogu ujętym w § 23b ust. 2 K.E.A.  W związku z tym każdy adwokat powinien zadbać, aby wszelkie informacje na temat jego aktywności zawodowej były redagowane i upubliczniane zgodnie z obowiązującymi adwokatów zasadami. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało pociągnięciem adwokatów naruszających zasady etyki zawodowej do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

    11. Na dzień 30 marca 2021 r zostało zaplanowane posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach w formie stacjonarnej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pogorszenia sytuacji sanitarnej wynikającej z epidemii Covid-19 termin ten może ulec zmianie.

Kielce, dnia 22 marca 2021 r.

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach
 

powrót