Z życia Izby


Konkurs krasomówczy aplikantów adwokakcich

W dniu 12 maja 2011 roku został przeprowadzony Izbowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów naszej Izby w lokalu ORA.

Do konkursu przystąpiło 10 aplikantów wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji, którzy mieli za zadanie wygłoszenie przemówienia końcowego w sprawie karnej lub cywilnej.

Konkursowe wystąpienia oceniało jury w składzie: Przewodniczący – dziekan, adw. Jerzy Zięba, członkowie: adw. Mariusz Błaszkiewicz, adw. Krzysztof Degener, adw. Monika Kot, adw. Elżbieta Mazurek i adw. Stanisław Szufel.

Aplikanci opracowywali swoje wypowiedzi w oparciu o przygotowane i przydzielone im w wyniku losowania stany faktyczne. Dwa z konkursowych kazusów dotyczyły zagadnień z zakresu prawa cywilnego, pozostałe z prawa karnego. Uczestnicy konkursu mieli zatem możliwość zaprezentowania karnych ról procesowych wygłaszając mowy pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz mowy obrońcy oskarżonego jak również role cywilne jako pełnomocnicy po stronie powodowej i pozwanej.

Wszyscy mówcy, choć starannie przygotowani, odczuwali tremę i stres. Występowanie przed szerszą publicznością nie jest bowiem zadaniem łatwym. Uczestnicy występowali w parach, jednakże każdy oceniany był indywidualnie. Komisja zwracała uwagę na formę i układ wystąpienia, zasób słownictwa, opanowanie języka prawniczego, precyzję i jasność wypowiedzi oraz gestykulację. Ocenie podlegała także wartość merytoryczna wystąpień.

Laureatami tegorocznego Konkursu zostali:
I miejsce - apl. adw. Katarzyna Wesołowska-Frydrych
II miejsce - apl. adw. Grzegorz Borek
III miejsce - apl. adw. Mateusz Karliński

Przewodniczący jury adw. Jerzy Zięba wręczył nagrody laureatom Konkursu i podziękował uczestnikom za starannie przygotowane przemówienia.

powrót