Aktualności


Komunikat nr 1 z dnia 3 marca 2021 r dot. posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

Dziekan ORA adw. Jerzy Zięba, przed dokonaniem wyboru członków Prezydium ORA, przedstawił zasadnicze cele i program działania w nowej kadencji na najbliższy okres czasu. Wskazał na priorytetowe znaczenie informatyzacji Izby, digitalizacji akt osobowych adwokatów, stworzenia elektronicznego rejestru „urzędówek” i wprowadzenia stałej zasady okresowej publikacji list przydziału spraw z urzędu, zbudowania efektywnych narzędzi komunikacji wewnętrznej, bieżące informowanie członków Izby o pracach Rady, modernizację strony internetowej Izby. Za bardzo ważną dziedzinę aktywności samorządowej uznał działania związane z budowaniem wspólnoty środowiskowej poprzez organizację wydarzeń o charakterze integracyjnym, tak mocno ograniczonych obecnie ze względu na stan pandemii koronawirusa. Z dotychczasową intensywnością będą prowadzone zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem platformy Zoom. Dla budowania wizerunku adwokatury istotna winna być współpraca z samorządem terytorialnym przy udziale adwokatów będących radnymi w jego organach, stałe kontakty z kieleckimi uczelniami kształcącymi na kierunku prawo: UJK i WSEPiNM oraz podejmowanie innych inicjatyw o charakterze prospołecznym.

W wyniku dokonanych wyborów Prezydium, Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach ukonstytuowała się w następującym składzie:

Prezydium:

Dziekan - adw. Jerzy Zięba
Wicedziekan - adw. Monika Kot
Wicedziekan - adw. Tomasz Adamczyk
Sekretarz - adw. Szymon Gierek
Skarbnik - adw. Marcin Staniak

Ponadto w skład Rady wchodzą członkowie w osobach:

- adw. Urszula Jaromin - adw. Agnieszka Massalska
- adw. Elżbieta Mazurek
- adw. Anna Sacharz-Czarnocka
- adw. Sławomir Stachura
- adw. Krzysztof Stępień

Zastępcy członków ORA:

- adw. Paweł Derlatka
- adw. Magdalena Nadgowska – Makarewicz

ORA uwzględniając wymogi regulaminowe oraz zadania bieżącej pracy samorządowej, powołała referaty oraz Komisje i Zespoły problemowe.

Następnie dokonała podziału referatów, zespołów i komisji pomiędzy członków ORA, powierzając kierowanie nimi w sposób następujący:

1. Referat Skarg i Wniosków Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
Przewodnicząca: adw. Elżbieta Mazurek

2. Referat Osobowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
Przewodniczący: adw. Tomasz Adamczyk.

3. Zespół Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej
Przewodnicząca adw. Agnieszka Massalska

4. Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów i Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
Przewodniczący adw. Jerzy Zięba

5. Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Turystyki i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
Przewodniczący adw. Krzysztof Stępień

6. Pełnomocnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach ds. prawnych oraz Przewodnicząca Komisji Prawnej i Referatu ds. Ochrony Tajemnicy
Adwokackiej - adw. Monika Kot

7. Komisja Praw Człowieka, Edukacji Prawnej i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
Przewodnicząca adw. Anna Sacharz-Czarnocka

8. Komisja ds. pomocy prawnej z urzędu i ułatwiania wykonywania zawodu adwokata Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
Przewodniczący adw. Sławomir Stachura

9. Zespół ds. Funduszu Pomocy Koleżeńskiej i spraw socjalnych
Przewodnicząca adw. Urszula Jaromin

10. Komisja ds. kontaktów z mediami, promocji i wizerunku Adwokatury Świętokrzyskiej
Przewodniczący - adw. Jerzy Zięba

Okręgowa Rada Adwokacka upoważniła adw. Wojciecha Zwierzchowskiego do reprezentowania Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach w kontaktach i przy zawieraniu umów z jednostkami samorządu powiatowego woj. świętokrzyskiego w zakresie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

Dziekan adw. Jerzy Zięba zwrócił się do zebranych członków ORA z prośbą o zgłaszanie wszelkich pomysłów i inicjatyw dotyczących funkcjonowania Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej, ORA oraz dotyczących innych dziedzin
życia samorządowego. Podkreślił wagę zgłaszania takich inicjatyw na początku kadencji, a nie w jej końcu, kiedy możliwości realizacji postulatów są znikome.

Jednocześnie zwracam się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o zgłaszanie gotowości współpracy w ramach działających przy ORA Komisji i Zespołów. W związku z zamierzonymi pracami z zakresu informatyzacji pomocna
byłaby współpraca osób biegle poruszających się w dziedzinie informatyki i Internetu. Wasza aktywność i pomoc jest dla mnie szczególnie cenna, każda inicjatywa spotka się z życzliwym zainteresowaniem i może być inspirująca
dla podejmowania działań w interesie całego naszego środowiska.

Kielce dnia 3 marca 2021 r.
Z wyrazami szacunku
adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

powrót